« Powrót do strony głównej


Opisy przedmiotów realizowanych w ramach projektu econet


Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


Zarządzanie infrastrukturą informatyczną
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Strategia kreatywna w reklamie
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


Przywództwo w organizacjach - analiza najlepszych praktyk
Szkoła Główna Handlowa w WarszawieTytuł kursu:
Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Autor:
dr Jerzy T. Skrzypek

Ogólna charakterystyka kursu:
Zajęcia polegają na rozegraniu, poprzez Internet, symulacyjnej gry decyzyjnej TEES-6. W trakcie rozgrywki jej uczestnicy będą pełnić rolę menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami przemysłowymi, działającymi w warunkach silnej konkurencji (oligopol bez jednostki dominującej). Gra ta adresowana jest do wszystkich osób, które pragną samodzielnie zdobywać i doskonalić swe umiejętności i doświadczenie w zakresie zarządzania firmą.

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 jest narzędziem, które można wykorzystać w trakcie treningu menedżerskiego w celu przyspieszenia procesu zdobywania umiejętności i doświadczeń bez ryzyka zakłócenia funkcjonowania konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwia ona:
  • sprawne i atrakcyjne dla uczestników prowadzenie treningu menedżerskiego z zakresu szeroko rozumianego zarządzania firmą;
  • praktyczne zaznajomienie użytkowników z zasadami zarządzania firmą w warunkach konkurencji;
  • integrację wiedzy z zakresu zarządzania strategicznego, marketingu i analiz finansowych;
  • kształcenie umiejętności oceny standingu przedsiębiorstwa, szczególnie przydatnych pracownikom działów kredytowych oraz controllingu w bankach komercyjnych.
Gra kładzie nacisk na konieczność przygotowania skutecznego biznesplanu przedsiębiorstwa oraz systematyczne wykorzystywanie wyników analiz finansowych w celu oceny stopnia jego realizacji. Podstawowe założenia jej scenariusza dostosowano do rozważań teoretycznych zawartych w książce: Biznesplan - Model najlepszych praktyk, Jerzy Skrzypek, POLTEXT W-wa 2012 oraz „Biznesplan w 10 krokach” POLTEXT 2014.

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 pozwala również nabyć umiejętności sporządzania i interpretacji bilansu oraz rachunku zysków i strat; sprawozdania z przepływu środków pieniężnych; kilkunastu podstawowych wskaźników finansowych, a tym samym kształtuje nawyki: wykorzystywania narzędzi dostarczanych przez analizy finansowe do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka oraz kontrolowania płynności finansowej przedsiębiorstwa (jej brak jest najczęstszą przyczyną kłopotów firm). Ponadto charakteryzuje się ona scenariuszem dostosowanym do realiów spotykanych w przeciętnym przedsiębiorstwie przemysłowym oraz intuicyjną Z podręcznikiem uczestnika zajęć można się zapoznać na stronie: http://tees6.uek.krakow.pl

Zapoznanie się z interfejsem gry oraz Systemem Wspomagania Decyzji możliwe jest po zalogowaniu się na wymienionej wyżej stronie. Login: gracz, hasło: a.

Problematyka i program zajęć:
Zajęcia prowadzone są poprzez Internet. Studenci, po zapoznaniu się ze scenariuszem, podejmują w wyznaczonych terminach decyzje, dotyczące podstawowych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Program zajęć obejmuje więc 20 sesji decyzyjnych.

Przed przystąpieniem do rozgrywki konieczne będzie sporządzenie skróconej wersji biznesplanu (według podanego szablonu), a po jej zakończeniu wymagane będzie sporządzenie raportu końcowego.

Wstępne wymagania do realizacji przedmiotu:
Wskazane jest wcześniejsze uczestniczenie w zajęciach z zakresu podstaw zarzadzania przedsiębiorstwem.


Moduły lekcyjne udostępniane będą studentom według określonego harmonogramu. Treści dydaktyczne wzbogacone są o interaktywne zadania i testy, jak również pytania problemowe. Po zapoznaniu się z materiałem studenci uczestniczą w zajęciach online - wypowiadając się na forum dyskusyjnym, realizując prace grupowe, studia przypadków. Ich aktywność online jest oceniana i wpływa na ocenę końcową z przedmiotu. Drugim elementem oceny końcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. W przypadku przedmiotu Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 zasady realizacji zostały zaprezentowane w opisie wykładu.

   Copyright 2005-22 © Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych